Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH

  • Bà Nguyễn Thị Khánh Linh: Giám đốc điều hành
  • Bà Nguyễn Bảo Dung: Thành viên Ban điều hành

CHUYÊN GIA

  • Bà Nguyễn Thị Huyền Trang: Bác sĩ chuyên môn - TBP Chuyên môn & Đào tạo
  • Bác sĩ Nguyễn Thị Phương - Chuyên gia tư vấn, giải đáp câu hỏi
  • Bác sĩ Lê Thị Huyền Trang - Chuyên gia tư vấn, giải đáp câu hỏi

CỐ VẤN

  • Bà Võ Thị Mai Thương: Cố vấn Nhân sự
  • Ông Nguyễn Thanh Tiến: Cố vấn đào tạo và bán hàng
  • Bà Nguyễn Thị Phương: Cố vấn tài chính